vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

8d

Two Door Cinema Club - Hands Off My Cash Monty

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

10d

Dirty Work | Steely Dan

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

20d

// H E A R T O U T // T H E 1 9 7 5 //

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

27d

Feels Like We Only Go Backwards - Tame Impala

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

28d

A-Punk | Vampire Weekend

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

42d

Super Smash Bros. Melee - Menu 1

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

51d

Chamber of Reflection | Mac DeMarco

Loading...
vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

62d

Mind Mischief | Tame Impala

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

63d

Your New Twin Sized Bed - Death Cab For Cutie

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

74d

Party Talk | Craft Spells

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

90d

Blue Boy | Mac DeMarco

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

95d

Golden Haze | Wild Nothing

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

105d

ᴛᴀʟᴋɪɴɢ ʙᴀᴄᴋᴡᴀʀᴅs | ʀᴇᴀʟ ᴇsᴛᴀᴛᴇ

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

111d

ᴄᴀᴘᴇ ᴄᴏᴅ ᴋᴡᴀssᴀ ᴋᴡᴀssᴀ ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ ᴡᴇᴇᴋᴇɴᴅ

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

120d

ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ | ʙʀᴛᴡ | ᴇʀɪᴄ ɴᴀᴋᴀssᴀ

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

122d

ʟᴏᴜᴅ ᴘɪᴘᴇs | ʀᴀᴛᴀᴛᴀᴛ

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

126d

ᴇᴀᴛ ᴛʜᴀᴛ ᴜᴘ ɪᴛs ɢᴏᴏᴅ ғᴏʀ ʏᴏᴜ - ᴛᴡᴏ ᴅᴏᴏʀ ᴄɪɴᴇᴍᴀ ᴄʟᴜʙ

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

128d

ɪsʟᴀɴᴅs | ᴛʜᴇ xx

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

129d

sᴀʟᴀᴅ ᴅᴀʏs | ᴍᴀᴄ ᴅᴇᴍᴀʀᴄᴏ

vine by eric nakassa
eric nakassa eric nakassa

132d

ᴏ ʀ ɪ ɢ ɪ ɴ ᴀ ʟ