vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

84d

MILEY BITCHES #bangerztour #nashville

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

211d

Hahaahhas

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

211d

Gettin it in physics

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

227d

Spring break gettin it

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

244d

She ain't gonna do it

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

307d

🎅🎄 party

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

341d

My life

Loading...
vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

1y

Indelicate princess play!

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

1y

The struggle of having no sleep

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

1y

Rocketown!

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

1y

BRUNO MARS #nashville #brunomars

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

1y

#lockedout @its_emily_11

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

1y

What my life consist of #joshclark #funny #mom #whitegirl

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

1y

Now throw ya hands up in the sky #whitegirl #commonwhitegirl #dancing #funny

vine by Amber Blank
Amber Blank Amber Blank

1y

My life